Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole NOVUM w Wołominie

Szkoła i przedszkole stworzone dla Twojego dziecka

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”

Misja naszej szkoły i przedszkola

1 września 2015 roku rozpoczęła działalność szkoła, w której pragniemy udowodnić, że każde dziecko jest niepowtarzalne i posiada w sobie ogromny potencjał, wrażliwość oraz ciekawość świata.

W placówkach NOVUM chcemy urzeczywistnić nową wartość edukacji, nauczając naszych uczniów z wykorzystaniem najbardziej skutecznych programów i metod.

Nasza oferta edukacyjna – intensywna nauka języków obcych, bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie potencjału cyfrowego, wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod nauczania umożliwiają uczniom osiąganie wysokich efektów kształcenia oraz rozwój kompetencji społecznych i międzykulturowych. 

Przyjęte w placówkach założenia programowe pomagają uczniom w rozwijaniu ich zdolności i pasji. Podniesienie kompetencji językowych i rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językami obcymi otwiera naszym absolwentom drogę do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty europejskiej.

Wierzymy głęboko, że czas dzieciństwa jest niezwykle ważny dla prawidłowego, kompletnego rozwoju umysłu i ciała oraz, że nie wolno nam dorosłym zaniedbać tego szczególnego okresu w życiu naszych pociech.

Jesteśmy przekonani, że w szkole i przedszkolu NOVUM poprzez jej kameralność, atmosferę serdeczności i życzliwości, bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną, doświadczoną, twórczą, oddaną dzieciom kadrę nauczycielską zapewniająca wysoki poziom nauczania oraz bardzo indywidualne podejście do uczniów, pozwalamy im rozwijać się wszechstronnie i czerpać z tego prawdziwą radość i poczucie własnej, wyjątkowej wartości.

Nasza oferta edukacyjna

Organizacja zajęć

PRZEDSZKOLE:

 • 4 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku 2,5-6 lat)
 • opieka w godzinach 7.00-18.00
 • opieka świetlicowa do godz. 18:00
 • grupy do 16 dzieci – mała liczba dzieci w grupie
 • opieka wykwalifikowanej kadry:
  • wychowawcy grup przedszkolnych
  • pomoc nauczyciela
  • psycholog
  • logopeda
  • instruktorzy zajęć dodatkowych

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • klasy I-VIII (uczniowie w wieku 7-14 lat)
 • lekcje rozpoczynają się od godz. 8.00, a kończą 14.00/15.00
 • opieka świetlicowa do godz. 18.00
 • klasy do 16 uczniów – mała liczba uczniów w klasie
 • opieka i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne:
  • psycholog
  • logopeda
  • pedagog specjalny

Języki obce:

PRZEDSZKOLE:

 • 15 godzin tygodniowo języka angielskiego w każdym oddziale , w tym 2 godziny z native speaker’em

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • 7 godzin tygodniowo języka angielskiego w każdej klasie, w tym 2 godziny z native speaker’em
 • od klasy III język hiszpański 2 godziny tygodniowo
 • od klasy VII dodatkowo matematyka i informatyka w języku angielskim po 1 godzinie tygodniowo

Wyżywienie:

PRZEDSZKOLE:

 • 4 posiłki dziennie:
  • II śniadanie
  • obiad
  • podwieczorek
  • kolacja

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • dla klas I-III – 3 posiłki dziennie:
  • II śniadanie
  • obiad
  • podwieczorek
 • dla klas IV-VIII – 1 posiłek dziennie:
  • obiad

Zajęcia dodatkowe:

PRZEDSZKOLE:

 • Kucharkowo
 • Szachy
 • Robotyka
 • Judo
 • Gimnastyka sportowa 
 • Sensoplastyka
 • Bajkoterapia
 • Zajęcia artystyczne
 • Zajęcia odkrywczo-badawcze
 • Mały Sportowiec
 • Taniec
 • i inne…

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • Kucharkowo w języku angielskim
 • Szachy
 • Robotyka
 • Judo
 • Gimnastyka sportowa
 • Koła przedmiotowe
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Koło plastyczno-techniczne
 • Kodowanie i programowanie
 • Warsztaty rękodzieła artystycznego
 • Zajęcia indywidualne fakultatywne
 • i inne…

Nasze największe zalety

W naszej szkole i przedszkolu Twoje dziecko nie będzie miało czasu się nudzić.

Dwujęzyczność

Rozszerzony program nauczania z języka angielskiego - aż 15 godzin tygodniowo w przedszkolu i 7 w szkole podstawowej

Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi uczniów, zajęcia z native speaker'ami

Nowe wyposażenie​

Nowe, ładnie wyposażone sale lekcyjne o dużej powierzchni zapewniające miejsce na naukę i zabawę w wyznaczonych kącikach do rekreacji

Nowoczesny laptop dla każdego ucznia w trakcie zajęć z informatyki, monitor interaktywny w każdej sali

Bezpieczeństwo i opieka

Zapewnienie opieki uczniom podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych i w drugiej połowie sierpnia

W salach lekcyjnych szafeczki dla każdego dziecka, w których może przechowywać podręczniki i rzeczy osobiste

Stały monitoring obiektu, brak niekontrolowanego dostępu dla osób postronnych

Nauka przez rozrywkę

Comiesięczne wycieczki do teatrów i muzeów, na ciekawe inscenizacje, lekcje muzealne i teatralne oraz warsztaty naukowe

Świetlica wyposażona w zabawki edukacyjne, gry dydaktyczne i sprzęt do zabaw ruchowych.

Kolorowy plac zabaw, różnorodne zajęcia aktywizujące uczniów.

Różne języki obce

Angielski, Hiszpański, Francuski

Język angielski towarzyszy naszym podopiecznym od samego początku. Wiele zajęć, zabaw i rozmów w języku obcym prowadzone są już od I klasy.
Dodatkowo, od klasy III obowiązkowy drugi język obcy – hiszpański lub francuski

Edukacja dwujęzyczna i nauka języków jest naszym priorytetem

Znajomość języków obcych jest jedną z najważniejszych umiejętności współczesnego i przyszłego świata dlatego oferujemy bardzo intensywną, codzienną naukę języka angielskiego. 

Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych. Wprowadzamy innowacyjne formy i aktywizujące metody nauczania. Wykorzystujemy nowoczesne technologie w codziennej edukacji w tym narzędzia ICT oraz aplikacje, m.in. Kahoot, Gimkit, Blooket, Wordwall, LearningChocolate, LiveWorksheet, Canva. Organizujemy przedstawienia w języku angielskim.

Edukacja dwujęzyczna jest priorytetem zarówno naszej szkoły jak i przedszkola. Zanurzając codziennie dzieci w języku angielskim, wyposażamy je w kompetencje, które ułatwiają im start w dorosłość i otwierają przed nimi świat pełen możliwości. Dzieci przyswajają język obcy w naturalny sposób, nie boją się mówić i nie wiedzą, co znaczy „bariera językowa”, z którą zmaga się wielu dorosłych. Pracujemy metodą immersji językowej – zanurzenia w języku.

6 powodów, dla których warto umówić się na spotkanie rekrutacyjne już dziś:

 1. Zobaczą Państwo szkołę i przedszkole: nasze sale, gabinety, salę gimnastyczną, placzabaw.
 2. Poznają Państwo kadrę, która tworzy środowisko NOVUM.
 3. Uzyskają Państwo informację o programach i metodach nauczania oraz poznają wartości – filary, na których opiera się sukces naszych placówek.
 4. Państwa dziecko pozna naszych nauczycieli, którzy będą odpowiedzialni za jego edukację oraz rówieśników, którzy wprowadzą je do społeczności NOVUM.
 5. Zarezerwują Państwo miejsce w grupie przedszkolnej/klasie na nowy rok szkolny

 

Uczniem/Przedszkolakiem szkoły lub przedszkola NOVUM zostaje dziecko po uzyskaniu pozytywnego wyniku procesu rekrutacyjnego oraz dopełnieniu formalności przez Rodziców/Opiekunów prawnych.


Decyzję o przyjęciu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły podejmuje Dyrektor placówki.

 

UK Houses of Parliament with Big Ben clock tower.

Rekrutacja do przedszkola

 • Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
 • Rekrutacja dzieci do grupy przedszkolnej odbywa się na podstawie rozmowy rodziców z dyrektorem szkoły – przedstawienie oferty przedszkola, organizacja pracy placówki, obejrzenie budynku oraz przeprowadzenie wywiadu nt. funkcjonowania dziecka.
 • Przed podjęciem decyzji o przyjęciu dziecka przedszkole prowadzi adaptację (2-3 dni).

Rekrutacja do szkoły

Rekrutacja do klasy I:

Absolwenci przedszkola NOVUM:

 • Rekrutacja kandydatów do klasy I dla naszych absolwentów odbywa się w dwóch etapach:
  • I etap: grupowe spotkanie dyrektora z rodzicami – przedstawienie oferty szkoły, organizacja pracy placówki
  • II etap: rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci kandydującymi do klasy I.

Kandydaci spoza Przedszkola NOVUM:

 • Zapraszamy dzieci w wieku 7 lat.
 • Rekrutacja kandydatów do klasy I dla dzieci spoza naszej placówki odbywa się w trzech etapach:
  • I etap: spotkanie dyrektora z rodzicami kandydatów – przedstawienie oferty szkoły,organizacja pracy placówki oraz obejrzenie budynku.
  • II etap: spotkania rekrutacyjne dla kandydatów – kandydatów uczęszczających do przedszkoli zewnętrznych zapraszamy na spotkania w naszej szkole. Podczas spotkań kandydaci będą brali udział w specjalnie przygotowanych zajęciach i zabawach, mających na celu określenie dojrzałości szkolnej w sferze intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej dziecka. 
  • III etap: ogłoszenie wyników rekrutacji.
 • Udział kandydatów w spotkaniach rekrutacyjnych jest obowiązkowy.
 • Po 30 kwietnia rodzice uczniów zakwalifikowanych do klasy I zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły uzyskaną w przedszkolu Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Rekrutacja uzupełniająca do klas II-IV:

 • Do klas II-IV kandydaci przyjmowani są na podstawie:
  • Rozmowy rodziców z dyrektorem – przedstawienie oferty szkoły, organizacja pracy placówki oraz obejrzenie budynku.
  • Przedłożenia świadectwa promocyjnego ze szkoły, do której ostatnio uczęszczał kandydat.
  • Uczestnictwa kandydata do szkoły w dniach próbnych (udział w zajęciach lekcyjnych z klasą – 2-3 dni).

Rekrutacja uzupełniająca do klas V-VIII:

 • Do klas V-VIII kandydaci przyjmowani są na podstawie:
  • Rozmowy rodziców z dyrektorem – przedstawienie oferty szkoły, organizacja pracy placówki oraz obejrzenie budynku.
  • Świadectwa ukończenia klasy programowo niższej – średnia ocen minimum 4,75 i zachowanie wzorowe.
  • Rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej poziom sprawności językowej kandydata.
  • Istnieje możliwość udziału kandydata w dniach próbnych.

Rekrutacja kandydatów do szkoły i przedszkola trwa przez cały rok – w miarę dysponowania przez szkołę/przedszkole wolnymi miejscami.

Zobacz jak wyglądają nasze sale lekcyjne

Nasze dobrze wyposażone sale lekcyjne nie tylko zwiększają efektywność procesu nauczania, ale także mają pozytywny wpływ na psychikę i samopoczucie uczniów. Przyjazne, kolorowe i funkcjonalne sale lekcyjne przyczyniają się do budowania atmosfery zaufania i współpracy, co sprzyja rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i społecznych.

W naszych salach lekcyjnych znajdziesz najnowocześniejsze narzędzia do nauki, takie jak tablice interaktywne, laptopy oraz bogaty wybór materiałów edukacyjnych – od książek po gry edukacyjne.

Dzięki temu nauczyciele mają  większe możliwości w tworzeniu ciekawych i różnorodnych lekcji, a uczniowie mają więcej czasu na skupienie się na nauce i rozwijaniu swoich umiejętności.

Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości?

Zapraszam na spotkanie, chętnie odpowiem na każde pytanie, wysłucham potrzeb i oczekiwań, doradzę, opowiem o naszych rozwiązaniach edukacyjnych, aby wspólnie przygotować najlepszą ofertę dla Twojego dziecka.

Anna Gębicka – Dyrektor Szkoły i Przedszkola NOVUM

Novum-17-scaled

Powierz edukację swojego dziecka w dobre ręce

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej Szkoły lub Przedszkola
zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu:
500 488 719 / 22 760 22 92
oraz do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat-novum@wp.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

Karolina Opłotna – Sekretarz Szkoły i Przedszkola NOVUM